САЈТ ЈЕ У ФАЗИ ИЗРАДЕ

Законом о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала уређује се образовање, организација, надлежност и овлашћења посебних организационих јединица државних органа ради откривања, кривичног гоњења и суђења за кривична дела одређена овим законом.

Високотехнолошки криминал представља вршење кривичних дела код којих се као објекат или средство извршења кривичних дела јављају рачунари, рачунарски системи, рачунарске мреже, рачунарски подаци, као и њихови производи у материјалном или електронском облику.

Под производима у електронском облику посебно се подразумевају рачунарски програми и ауторска дела која се могу употребити у електронском облику.

Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала примењује се ради откривања, кривичног гоњења и суђења за:
1) кривична дела против безбедности рачунарских података одређена Кривичним закоником;
2) кривична дела против интелектуалне својине, имовине, привреде и правног саобраћаја, код којих се као објекат или средство извршења кривичних дела јављају рачунари, рачунарски системи, рачунарске мреже и рачунарски подаци, као и њихови производи у материјалном или електронском облику, ако број примерака ауторских дела прелази 2000 или настала материјална штета прелази износ од 1.000.000 динара;
3) кривична дела против слобода и права човека и грађанина, полне слободе, јавног реда и мира и уставног уређења и безбедности Републике Србије, која се због начина извршења или употребљених средстава могу сматрати кривичним делима високотехнолошког криминала, у складу са чланом 2. став 1. овог закона.

Посебно тужилаштво

За поступање у предметима кривичних дела на основу Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала надлежно је Више јавно тужилаштво у Београду за територију Републике Србије.

У Вишем јавном тужилаштву у Београду образовано је посебно одељење за борбу против високотехнолошког криминала тј. Посебно тужилаштво.

Радом Посебног тужилаштва руководи Посебни тужилац за високотехнолошки криминал.

Посебног тужиоца поставља Републички јавни тужилац из реда заменика јавних тужилаца који испуњавају услове за избор за заменика вишег јавног тужиоца, уз писмену сагласност лица које се поставља. Предност имају заменици јавних тужилаца који поседују посебна знања из области информатичких технологија.

5. августа 2011 године Републички јавни тужилац Загорка Доловац је поставила заменика Вишег јавног тужиоца Бранка Стаменковића за руководиоца Посебног одељења за високотехнолошки криминал, тј. Посебног тужиоца за високотехнолошки криминал.

У Посебном тужилаштву поред руководиоца ангажована су још два заменика Вишег јавног тужиоца специјализована за ову област као и два тужилачка саветника уз пратеће административно особље.

Од оснивања почетком 2006 године закључнo са 1. октобром 2011 године, Посебно тужилаштво за високотехнолошки криминал је поступало или поступа у преко 1700 предмета у оквиру своје надлежности.