SAJT JE U FAZI IZRADE

Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uređuje se obrazovanje, organizacija, nadležnost i ovlašćenja posebnih organizacionih jedinica državnih organa radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za krivična dela određena ovim zakonom.

Visokotehnološki kriminal predstavlja vršenje krivičnih dela kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarski sistemi, računarske mreže, računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku.

Pod proizvodima u elektronskom obliku posebno se podrazumevaju računarski programi i autorska dela koja se mogu upotrebiti u elektronskom obliku.

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala primenjuje se radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za:
1) krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka određena Krivičnim zakonikom;
2) krivična dela protiv intelektualne svojine, imovine, privrede i pravnog saobraćaja, kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarski sistemi, računarske mreže i računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku, ako broj primeraka autorskih dela prelazi 2000 ili nastala materijalna šteta prelazi iznos od 1.000.000 dinara;
3) krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina, polne slobode, javnog reda i mira i ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, koja se zbog načina izvršenja ili upotrebljenih sredstava mogu smatrati krivičnim delima visokotehnološkog kriminala, u skladu sa članom 2. stav 1. ovog zakona

Posebno tužilaštvo

Za postupanje u predmetima krivičnih dela na osnovu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nadležno je Više javno tužilaštvo u Beogradu za teritoriju Republike Srbije.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu obrazovano je posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala tj. Posebno tužilaštvo.

Radom Posebnog tužilaštva rukovodi Posebni tužilac za visokotehnološki kriminal.

Posebnog tužioca postavlja Republički javni tužilac iz reda zamenika javnih tužilaca koji ispunjavaju uslove za izbor za zamenika višeg javnog tužioca, uz pismenu saglasnost lica koje se postavlja. Prednost imaju zamenici javnih tužilaca koji poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

5. avgusta 2011 godine Republički javni tužilac Zagorka Dolovac je postavila zamenika Višeg javnog tužioca Branka Stamenkovića za rukovodioca Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal, tj. Posebnog tužioca za visokotehnološki kriminal.

U Posebnom tužilaštvu pored rukovodioca angažovana su još dva zamenika Višeg javnog tužioca specijalizovana za ovu oblast kao i dva tužilačka savetnika uz prateće administrativno osoblje.

Od osnivanja početkom 2006 godine zaključn sa 1. oktobrom 2011 godine, Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal je postupalo ili postupa u preko 1700 predmeta u okviru svoje nadležnosti.